ജോജു ജോര്‍ജ് (Joju George)

നടന്‍ നിര്‍മ്മാതാവ് എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.