ദിലീപ് (Dileep)

നടന്‍, നിര്‍മ്മാതാവ് എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു